หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ ค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส